1.1. Hartimi dhe përzgjedhja e produkteve lokale turistike të tregtueshme
1.2. Zhvillimin e produkteve turistike lokale

2.1. Trajnimet për aktorët kyç
2.2. Vizita studimore të ngjarjeve të ngjashme në rajon

3.1. Promovimi i turizmit si aktivitet ekonomik alternative
3.2. Promovimin e produkteve turistike brenda Kosovës
3.3. Promovimin e produkteve turistike në rajon

4.1. Përmirësime në shlkallë të vogla të infrastrukturës, veçanërisht në lidhje me mjedisin
4.2. Këmbimi i përvojave të mjedisit në kontekstin rajonal