3.1. Promovimi i turizmit si aktivitet ekonomik alternative

Ky aktivitet fokusohet në popullatën që jeton në rajonin Perëndimor ekonomik të Kosovës. Arsyeja është se kjo popullsi ende ka tendencë të përqëndrohen kryesisht në bujqësi dhe duke e lënë turizmin jashtë perspektivës ekonomike. Prandaj, ky aktivitet ka për qëllim të kundërshtojë këtë mendim duke prezentuar turizmin. Në një mënyrë aktiviteti përpiqet që të promovojë e ndërmarrësinë në turizëm, si sektor i pazakont (i perceptuar), por sektor pe3rspektiv. Ky aktivitet nuk pritet të jep rezultate të menjëhershme (p.sh. rritjen e shpejtë të numrit të bizneseve në turizëm), por ajo është shumë e rëndësishme për të filluar sensibilizimin e njerëzve. Me kohë, numri i ndërmarrësve në fushën e biznesit në turizëm (sigurisht në një shkallë të vogël, kryesisht biznese familjare) pritet të rritet.

Promovimi do të jetë një kombinim i materialeve të shtypura dhe media fushatë. Materiali i shtypur (broshura) do të përmbajë informacione në lidhje me turizmin në përgjithësi, në lidhje me potencialin turistik të rajonit dhe disa këshilla se si popullata vendore mund të përfitojnë nga turizmi. Ajo do të jetë shtypur në 5000 kopje dhe të shpërndaht në popullatë, sidomos duke synuar ata individë që do të ishin më direkt të ekspozuar ndaj turizmit.

Fushata mediatike do të bëhet me përdorimin e mediave lokale pasi ato janë: 1) një mënyrë efektive për të arritur popullatën lokale dhe janë 2) të lira dhe fleksibile. Ky promovim pritet të jetë intensiv për tre muaj. Pas kësaj, promovimet do të jenë më pak të shpeshta (vetëm si një kujtesë).

Aktivitetet e promovimit do te hartohen dhe zbatohen duke përdorur ndihmën e një eksperti të raporteve me publikun (RP).

 

3.2. Promovimin e produkteve turistike brenda Kosovës

Vizitorët vendas (nga Kosova), pritet të jenë vizitorëte parë dhe më të shpeshtë të Rajonit Perëndimit. Janë ata që kanë më shumë gjasa për tu shkëputur për fundjavë ose ngjarje të veçanta lokale që do të organizohen. Shumica e tyre do të jetë nga kryeqyteti, Prishtina, duke përfshirë edhe shumë njerëz të huaj që punojnë dhe jetojnë në Kosovë. Prandaj, promovimi dhe tërheqja e vizitorëve në Kosovë është thelbësore.

Promovimi do të përdorë tri mjete: materiale të shtypura, media lokale dhe promovimin e drejtpërdrejtë.

Materialet e shtypura do të jenë broshura standarde të promovimit të mundësive turistike që ofron Rajoni Perëndimor. Ata do të lëshohen në 5000 kopje dhe shpërndahen mbas dhe në promovim të drejtpërdrejtë.

Promovimi i drejtpërdrejtë përfshinë prezantime në katër rajone të ndryshme në Kosovë, me siguri duke përfshirë Prishtinën në mesin e tyre. Këto prezantime do të jenë në ngjarjet me frekuencë të lartë të njerëzve (të tilla si panairet).

Mediat do të përfshijnë reklama dhe debate, mundësisht njëkohësisht kur tema do të jetë turizmi apo ngjarjet e veçanta të organizuar. Propozimi do të jetë për përdorim vendor, por edhe mediat nacionale, për publicitet të madh.

 

3.3. Promovimin e produkteve turistike në rajon

Vizitorët nga rajoni ka pak të ngjarë të jenë ato të parët që do të vijnë (në krahasim me ata nga brenda). Megjithatë, potenciali i tregut është aty dhe nuk duhet të nënvlerësohet. Duhet të kihet parasysh se popullsia shqiptare etnike është ajo që jeton në vendet përreth Kosovës, por as gjuha dhe politika nuk është një faktor pengesë. Përveç kësaj, maqedonasit etnikë nuk e shofin si një çështje sigurie udhëtimin në Kosovë. Serbia është një rast i veçantë. Kjo është një mundësi e madhe e tregut për rajonin Perëndimor (një treg prej rreth 10 milion njerëz), por çështjet politike dhe të sigurisë i penojnë ata nga vizita në Kosovë.

Megjithatë, promovimin do të përdorin mediat si në aktivitetet e mëparshme. Në Maqedoni ai do të jetë edhe në gjuhën maqedonase.

Përveç kësaj, dy vizita të përfaqësuesve nga rajoni Perëndimor do të organizohen në Shqipëri dhe Maqedoni. Kjo do të përqëndrohet në takime me operatorët turistikë në vendet për tërheqjen e studentëve apo për ekskursione dy-ditore në rajonin e Perëndimit në Kosovë. Në Maqedoni kjo mund të jetë pjesëmarrja në Panair Turistik të Ballkanit në Shkup dhe / ose në Ohër. Për popullsinë shqiptare të njëjtat materiale të shtypura do të përdoren.