2.1. Trajnimet për aktorët kyç

Ky aktivitet parashikon disa trajnime të organizuara në çdo komunë. Nevojat e trajnimit do të vlerësohen gjatë dy aktivitete të mëparshme (hartimit dhe zhvillimit të produktit). Fokusi do të jetë në sipërmarrësit dhe të punëdhënësit në bizneset e lidhura me turizmin, por edhe përfaqësuesit e GLV-së dhe akterët tjerë relevant. Ajo është mjaft e sigurt se trajnimet do të përfshijë tema të tilla si bazat e industrisë së turizmit, turizmit rural, menaxhimin e turizmit, shitjet e aftësive, marrëdhëniet me turistët, duke filluar një biznes të turizmit, etj

Gjithësej 16 trajnime janë të planifikuara, nga 4 për secilën komunë. Trajnimet janë parashikuar të zgjasin një ditë, duke pasur parasysh dy faktorë. Së pari, shumë njerëz nuk mund të ndajnë më shumë se një ditë të kohës së tyre për trajnim (sidomos jo sipërmarrësit e bizneseve të vogla, pasi ato janë të lidhura me aktivitetet e tyre të biznesit ditë për ditë). Së dyti, trajnimet synojnë të jenë hartuar në një mënyrë jo të drejtpërdrejtë.

Për ofrimin e trajnimeve që lidhen me turizmin, ekspertë turizmi nga Maqedonia dhe/apo Kroacia mund të angazhohen.

 

2.2. Vizita studimore të ngjarjeve të ngjashme në rajon

Pjesë e ndërtimit të kapaciteteve do të jenë vizitat studimore në ngjarje të ngjashme në rajon. Nga përvoja e MEDF, vizitat studimore janë një mjet i kostos efektive në ndërtimin e kapaciteteve. Ideja këtu është që të dërgohen përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të GLV-ve për të parë iniciativa të ngjashme në vendet fqinje. Në këtë mënyrë ata mund të shohin në teren se si potenciali i turizmit është duke u shfrytëzuar dhe për vendosjen e bashkëpunimit dhe rrjeteve me kolegët e tyre nga rajoni. Ata duhet të mësojnë nga përvojat e tyre. Për shembull, në Maqedoni ata mund të vizitojnë karnavalin tradicional të Vevçanit që mbahet në mesin e janarit (dalë-ngadalë Vevçani ndër vite është duke u bërë destinacion kthyes ) ose të festivalit të zgarës në komunën e Prilepit (pra njerëzit nga Prilepi janë duke u bërë zgarëbërësit më të famshmëm në vend ). Projekti poashtu do të organizojë edhe takime me kryetarët e komunave në këto komuna, organizatorët kryesor, bizneset e turizmit etj. Është planifikuar që një total prej katër vizitave studimore do të organizohet në vendet fqinje me nga 15 përfaqësues nga Rajoni Perëndimor Ekonomik i Kosovës.